Suplan tilausehdot

TILAUSEHDOT 13.10.2021

Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n (”Sanoma”) Supla-palvelussa tarjoamien maksullisten sisältöpalveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) tilauksiin ja toimituksiin. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan näissä tilausehdoissa Palvelun tilaajaa.
Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun sen voimassa olevia käyttöehtoja.

1. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Palvelussa Asiakas voi toistaa ja/tai väliaikaisesti ladata äänikirjoja matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen, jolla voidaan muodostaa yhteys internetiin selaimen, Supla-sovelluksen tai muun Sanoman erikseen määrittelemän ohjelmiston kautta.

Palvelun sisältö koostuu äänikirjoista, podcasteista ja muista audiosisällöistä. Sanoma pyrkii tarjoamaan Asiakkaalle mahdollisimman laajan sisällön Palvelussa. Sanoma pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja päivittää Palvelun sisältöä ja sen saatavuutta.

Sanoma ei vastaa puutteellisen laitteiston, ohjelmiston ja/tai verkkoyhteyden toiminnan aiheuttamista vioista ja/tai viivästymisistä. Sanomalla on oikeus aika ajoin muuttaa Palvelun teknisiä vaatimuksia. Sanoma pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta.

Sanoma toimittaa Palvelun tilauksen yhteydessä sovitun mukaisesti. Palvelun toimituksen katsotaan alkavan, kun Sanoma aktivoi Asiakaan pääsyoikeuden Palveluun. Palvelun tilaaminen edellyttää, että Asiakkaalla on voimassaoleva Sanoma-tili. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun Asiakas on tehnyt tilauksen ja hyväksynyt nämä tilausehdot.
Palvelua voi käyttää Supla-sovelluksen tai muun Sanoman erikseen määrittelemän ohjelmiston kautta myös offline-tilassa. Asiakkaan tulee kirjautua Palveluun sovelluksessa vähintään kolmen päivän välein, jotta Asiakkaan tilauksen voimassaolo voidaan varmistaa. Asiakkaalta voidaan edellyttää Palveluun kirjautumista myös muissa tilanteissa tilauksen voimassaolon varmistamiseksi.

Maksullisia sisältöjä voi toistaa vain yhdessä päätelaitteessa kerrallaan, ellei tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu.

2. TILAUSMUODOT

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ajan. Määräaikaistilaus veloitetaan kalenterikuukauden jaksoissa, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Maksaminen on mahdollista kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, esimerkiksi luottokortilla. Määräaikaistilaus ei ole irtisanottavissa. Määräaikaistilaus jatkuu määräajan jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Määräaikaisen tilauksen voi irtisanoa päättymään määräajan viimeisen laskutuskauden loppuun.
Toistaiseksi voimassa oleva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Sanoma laskuttaa muut kuin kertamaksulliset tilaukset kalenterikuukauden pituisin laskutuskausin, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Mikäli asiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu ei onnistu, Sanoma voi vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi laskuun.

Sanoma voi tarjota uusille Asiakkaille tutustumisjakson. Ellei tarjouksen yhteydessä toisin ole ilmoitettu, voi tutustumisjakson käyttää vain sellainen Asiakas, joka ei ole hyödyntänyt vastaava tarjousta aikaisemmin. Maksuttomaan tutustumisjaksoon oikeutetut Asiakkaat tunnistetaan Palvelun kirjautumiseen käytettävän Sanoma-tilin tietojen ja maksukortin tietojen avulla. Maksuttoman tutustumisjakson saa yhden kerran yhtä Sanoma-tiliä tai maksukorttia kohden, ellei toisin ole ilmoitettu. Tutustumisjakson päätyttyä tilaus muuttuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevaksi ja Sanoma laskuttaa Asiakasta seuraavasta kuukaudesta, ellei tilausta ole päätetty ennen tutustumisjakson päättymistä. Asiakkaalle ei lähetä erillistä ilmoitusta tutustumisjakson päättymisestä.

3. MAKSUVAIHTOEHDOT

Tilaus maksetaan korttimaksuna tai muulla Sanoman kulloinkin erikseen tarjoamalla maksutavalla.
Asiakkaan maksutiedot voidaan tallentaa maksujärjestelmään niin, että ensimmäisen tilauksen jälkeen uusissa tilauksissa ja toistuvissa maksuissa voidaan käyttää samoja maksutietoja. Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuutta käyttää samoja maksutietoja myös muissa Sanoman sisältöpalveluissa.

Mikäli Asiakaan maksu epäonnistuu, voi Sanoma keskeyttää Asiakkaan pääsyoikeuden Palveluun. Maksun epäonnistuminen ja pääsyoikeuden keskeyttäminen eivät poista Asiakkaan senhetkisiä maksuvelvoitteita. Asiakkaalle ei kerry uusia maksuja ajalta, jolta hänen pääsyoikeutensa Palveluun on keskeytetty. Epäonnistuneesta maksusta ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen.
Ellei Asiakas irtisano tilaussopimustaan, voi Sanoma yrittää korttimaksua uudestaan myöhempänä ajankohtana ja/tai irtisanoa tilaussopimuksen. Asiakkaan pääsyoikeus Palveluun palautetaan, kun tilaussopimuksen mukainen maksu on suoritettu, ellei tilaussopimusta ole irtisanottu. Asiakkaan maksun viivästyminen voi muuttaa Asiakkaan kuukausittaisen laskutuskauden alkamisaikaa.

Mikäli Palvelun tilaus on sovittu maksettavaksi laskulla, toimitetaan lasku Asiakkaalle tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskut pitää maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa olevilla tili- ja viitenumerotiedoilla. Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti eräpäivään mennessä. Laskun riidaton osa on maksettava huomautuksesta huolimatta.

4. TILAUKSEN IRTISANOMINEN

Asiakas voi irtisanoa tilauksen omalla tilillään Palvelun itsepalvelussa tai ottamalla yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun. Tilaus päättyy Sanoman asiakaspalvelussa tehdyn irtisanomisen johdosta jo maksetun laskutuskauden päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty vähintään viisi arkipäivää ennen kulloinkin kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä. Palvelun itsepalvelussa irtisanottu tilaus päättyy jo maksetun laskutuskauden päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty ennen kulloinkin kuluvan laskutuskauden päättymistä. Sanoma ei palauta jo maksettuja maksuja. Mikäli irtisanominen Sanoman asiakaspalvelussa tapahtuu myöhemmin kuin viisi arkipäivää ennen kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä tai irtisanominen Palvelun itsepalvelussa tapahtuu kulumassa olevan laskutuskauden jälkeen, jatkuvat tilaus ja maksuvelvollisuus irtisanomista seuraavan laskutuskauden loppuun saakka. Sanoma pyrkii hoitamaan irtisanomisen viittä arkipäivää lyhyemmässä ajassa, mutta ei takaa sitä. Sanoma voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle tämän rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli Asiakas irtisanoo tilauksen kesken Palvelun maksuttoman tutustumisjakson, päättyy tilaus välittömästi.

5. PERUUTTAMISOIKEUS

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Sanoma on aktivoinut Palvelun pääsyoikeuden Asiakkaalle ja Palvelun sisältö on toistettavissa tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin Asiakkaan suostumuksen perusteella aloitettu.

6. TILAUSHINNAT JA MUUT ASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TULEVAT MAKSUT
Tilauksen hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun asiakastukisivuilla. Sanomalla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 7 määritellyllä tavalla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hinnanmuutokset, kuten esimerkiksi arvonlisävero, muuttavat tilauksen hintaa vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Sanomalla oikeus siirtää maksun perintä perintätoimistoon sekä keskeyttää tilaus. Sanoma perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut.

7. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Sanomalla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja aina siten, ettei muutos ole Asiakkaan vahingoksi.

Muussa tapauksessa Sanomalla on oikeus muuttaa Palvelua koskevan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen sopimusehtoja, Palvelun ominaisuuksia tai maksuja siten, että tilaussopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutos johtuu:
• sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta kuten yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä;
• tuotantorakenteen tai -kustannusten muuttumisesta;
• Sanoman sopimuskumppanien tuottamissa palveluissa johtuvista muutoksista kuten sopimuksen päättymisestä tai muuttamisesta;
• palveluiden kehittämisestä tai uudistamisesta;
• Palvelun tai sen osan lopettamisesta;
• Asiakkaan yksityisyyden suojan tai taloudellisen turvallisuuden parantamisesta;
• teknisistä järjestelmäuudistuksista tai teknologian kehittämisestä; tai
• markkinoiden tai Palvelun kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muutoksesta.

Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkko-sivuilla (www.supla.fi) tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa laskutuskautta seuraavan laskutuskauden päättyessä, eikä Asiakkaaseen tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Sanoma voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. laskujen maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen. Sanomalla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyneen maksun maksukehotuksesta peritään kohtuullinen maksukehotusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei suoriteta maksukehotuksesta huolimatta, Sanoma voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Sanoman nimenomaista suostumusta. Sanomalla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle Sanoma-konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai Asiakkaalle kirjallisesti.

10. TIETOSUOJA

Sanoma käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja tietosuoja-lausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti:
Tietosuojalauseke.

Sanoma voi lähettää Asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Asiakkaan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

11. REKLAMAATIOT

Reklamaatio- ja virhetilanteissa Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluun (https://asiakastuki.supla.fi).

Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Supla on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä (www.asml.fi).

12. MUUT EHDOT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.
Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun Sanoman Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja ( https://oma.sanoma.fi/asiakastuki/yleiset/kayttoehdot). Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta.

13. YHTEYSTIEDOT

Sanoma Media Finland Oy /Nelonen Media,
Y-tunnus 1515901-4
PL 95, 00089 Sanoma
Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
09 – 45451 (vaihde)
Palvelua koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteessa https://asiakastuki.supla.fi.


Nämä 13.10.2021 päivätyt Suplan tilausehdot voit ladata tästä:
Tilausehdot 13.10.2021

Suplan tilausehtojen aikaisempia versioita voit lukea ja ladata tästä:
Tilausehdot 28.2.2020